Avløysartilskot ferie og fritid

Avløysarordninga er ein del av velferdsordningane i landbruket.

Avløysing ved ferie og fritid (avløysartilskot) er ei refusjonsordning der føretak med husdyrproduksjon kan få dekka utgifter til avløysing. For å kunna få tilskot til avløysing må føretaket disponera dyr per 1.mars og/eller 1. oktober, og søka om refusjon av faktiske utgifter i oktober. 

Mer informasjon om ordningen finner du hos Landbruksdirektoratet 

Kontakt

Alf Henning Haukeland
Landbrukskonsulent
Telefon: 51 79 31 23