Utleige av Stampen

Både bedrifter, privatpersonar, lag og organisasjonar kan søka om bassengtid i Stampen.

Prisar for utleige

Det er ulike prisar for å leiga bassenget med og utan badevakt. Dersom du ikkje leiger med badevakt, må du ha eiga badevakt. Om timen er behandlingsretta, har det også innverknad på prisen.

Pris for å leiga Stampen
Type leige Pris
Leige med badevakt 510 kroner per time
Leige utan badevakt/ har eigen badevakt 410 kroner per time
Behandlingsretta utleige 630 kroner per time

 

Slik skjer tildeling av timar i Stampen:

 • Søknadsfrist er 1. mai. Timar blir tildelte for eitt år. (Frå august til juni). Dersom det framleis er ledige timar, går det an å søka på desse i løpet av året. 
 • Ved tildeling av tid vil grupper med helsemessige behov bli prioriterte.
 • Du må betala for alle veker, utanom dei vekene bassenget er stengt.

Oppseiing av kontrakt

Reglar for bruk

 • Stampen kan berre brukast dersom det er minst ei godkjent badevakt tilstades.
 • Badevakta må ha oppdatert kurs i livredning, hjarte- og lungeredning,  og delteke på kurs minst ein gong per år.
 • Bemanning:
  • Symjeopplæring/fribading: Ei badevakt per 15 personar.
  • Gruppetrening: Ei badevakt per 20 personar.
  • Dersom det skal vera fleire personar enn dette, må det vera to godkjente badevakter tilstades.
  • Det er maksimalt lov å vera 30 personar i symjehallen per time
 • Den ansvarlege for timen i Stampen må sikra at det er orden i garderobe og symjehall etter timen. Den ansvarlege for timen må også ringa driftsteknikar eller vaktmeister ved tekniske feil.
 • All bruk av kamera er forbode.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00