Vidarefører dagens nasjonale tiltak på Jæren

Dagens nasjonale tiltaksnivå vert vidareført i Time, Klepp, Hå og Gjesdal. Det betyr at dei nasjonale lettingane regjeringa legg opp til frå fredag, ikkje vert gjeldande på Jæren.

Hånd som har påskrifta stopp covid-19 - Klikk for stort bilete 

Kommunane vil gjera ei ny vurdering måndag 19. april.

- Det har vore auke i smitten på Jæren etter påske. Smittesituasjonen tilseier at me har behov for å halda på dei strenge smitteverntiltaka. Utviklinga dei neste dagane vil avgjera om me kan letta på tiltaka på Jæren neste veke, seier kommuneoverlege i Time, Øystein Øgaard på vegne av dei fire kommunane.

Dei lokale smitteverntiltaka vert gitt som anbefalingar av dei fire kommunane. Unntaket er forbod mot skjenking som vert forankra i eiga forskrift i Time, men som er ei anbefaling i dei tre andre kommunane.

Dei viktigaste lokale tiltaka vil kort oppsummert vera:


Konsekvensar for kommunale tilbod

Symjebasseng 

 • Alle symjebasseng er stengde for offentleg bading.
 • Basseng held elles ope for symjeundervisning, organisert symjetrening for personar under 20 år, terapi og behandling, rehabilitering og opptrening.

Bibliotek 

 • Biblioteka er opne, men dei fysiske arrangementa er avlyst. 

Kino og kulturhus 

 • Bryne kino held ope, men kan maks ha 20 gjester i kvar sal. 
 • Storstova kulturhus og Bryne Mølle held stengt. Alle arrangement er utsett/avlyst. 

Skule, barnehage, kulturskule 

 • Skular, barnehagar og kulturskulane følgjer eigne smittevernrettleiarar. (Her gjeld ikkje to-meterregelen).  
 • Opne barnehagar held stengt. 

Tilbod til barn, unge, eldre og sårbare grupper

 • Alle kommunane prøver så langt dei kan å oppretthalda tilboda til barn, unge, eldre og sårbare grupper. Tilboda vert tilpassa dei nye smittevernreglane.

Rådhusa 

 • Klepp rådhus er berre ope for dei med avtale.  
 • Dei andre rådhusa er opne for publikum, men dei aller fleste tilsette på rådhusa har heimekontor, og me oppfordrar alle til å ta kontakt digitalt eller via telefon. 

Politiske møte 

 • Alle politiske møte vil gjennomførast digitalt i perioden.

 

Konsekvensar for treningssenter

 • Anbefalt at det berre er ope for innbyggarane i kommunen. 
 • Kan også halda ope for dei som er busett i andre kommunar dersom dei skal nytta seg av rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan bestillast time til.