Koronavaksine

På denne sida finn du informasjon om koronavaksinering i Hå kommune.

I første omgang har me berre ei avgrensa mengd vaksinedosar. Vaksinen vil koma puljevis nedover i alder, sjå meir om dette under punktet «Når kan eg ta vaksinen?».

Hugs å møta presis

Informasjon om kor og kva tid du skal få vaksine, vil verta gjort kjent når det er klart. Per dags dato er det vaksinering i idrettshallen på Vigrestad og legevakta på Bekkeheien. Du vil få beskjed om kor du skal møta. Hugs å møta ganske presis – ikkje kom for tidleg slik at det blir lang kø.

Timebestilling

Det er nå opna for timebestilling på nett, men foreløpig bare for:

 • 65-74 åringar (prioriteringsgruppe 4), og  
 • 55-64 åringar med underliggande sjukdommar (prioriteringsgruppe 5)

Dei underliggande sjukdommane som gjeld for prioriteringsgruppe 5 er leversjukdom, immundempande behandling, diabetes, lungesjukdom, fedme med KMI 35 eller høgare, demens eller kronisk hjarte- og karsjukdommar (gjeld ikkje høgt blodtrykk). 

Her er oversikt over prioriteringsgruppene. 

Om du er i prioriteringsgruppe 1-3 og ennå ikkje har fått time til vaksine, bør du ringa fastlegekontoret ditt.

 

Timebestilling

Her bestiller du time til koronavaksine

Les gjerne dette før du bestiller time:

 • Det er berre mogleg å bestilla time til seg sjølv, med eigen BankID. Om du skal bestilla for andre eller har behov for å endra timen, må du ringa til legekontoret ditt.
 • Om du ikkje finn ein ledig time, så vent nokre dagar og prøv igjen. Me opnar fortløpande for nye timar, så snart me får informasjon om nye vaksineleveringar.
 • Ring legekontoret ditt om du treng hjelp til timebestilling.
 • Viss du har fastlege hjå Stavnem helse eller i annan kommune, får du i utgangspunktet tilbudt vaksine der. (Du vil bli kontakta av Stavnem Helse, det er ikkje nødvendig å ringa sjølv) Alternativt kan du skriva deg på venteliste i denne lenka. Du vil dermed i løpet av 3-5 dagar få sjansen til å bestilla time på same nettsida, så sant du høyrer til prioriteringsgruppa. Merk! Om du har skrive deg opp på ventelista, så må du likevel sjølv bestilla time når det vert opna for di prioriteringsgruppe.
 • Om du ikkje ønsker vaksinen, kan du også registrera det på nettsida.
 • FHI har framleis vaksinen AstraZeneca på pause. Hå mottek for tida berre koronavaksinen frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty).

 

Når kan eg ta vaksinen?

Talet på koronavaksinar som Noreg og Hå får tilgang til, avgjer når dei enkelte gruppene får tilbod om vaksine. Regjeringa har bestemt ei prioritering som gjeld for heile landet (dette kan verta endra). Dei eldste og sjukaste skal vaksinerast først:

 1. Bebuarar i sjukeheim
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og enkelte personar mellom 18 og 64 år med høg risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Utvalt helsepersonell vil bli vaksinert samtidig med gruppe 1 og 2, sjå meir informasjon om dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

 

Resten av innbyggarane vert kalla inn etter kvart som ein får tilgang nok på vaksinar. Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for vaksine. Kommunen vil seia frå til deg når di gruppe står for tur.

Kva skal eg gjera om eg har fastlege i ein annan kommune enn Hå?
 • Har du fastlege i ein annan kommune, kan du logga inn på nettsida vår for timebestilling og skriva deg på venteliste. Då vil du få moglegheit for å bestilla time i Hå når det vert opna for di prioriteringsgruppe. Om du er i rett prioriteringsgruppe, skal du kunna bestilla time få dagar etter at du har registrert deg.
 • Alle over 75 år skal nå ha fått tilbod om vaksine. Om du er i denne aldersgruppa og ikkje har fått tilbod om vaksine, bør du ringa ditt fastlegekontor.
Korleis fungerer koronavaksinen? Kvifor bør eg ta vaksine?
 • Vaksinen får kroppen din til å laga antistoff mot koronaviruset. Då vil kroppen din seinare kjenna att viruset. Immunforsvaret vil då sikra at du ikkje vert sjuk om du vert utsett for smitte.
 • Sannsynlegvis vil vaksinen òg gjera at du ikkje lenger på nokon måte kan bringa smitte vidare. Når mange nok samtidig tek vaksinen, håper me at befolkninga saman skaper det me kallar flokkimmunitet. Då håper me at me kan venda tilbake til ein normalisert kvardag.
 • Korona er ein sjukdom som rammar menneske ulikt, ein kan ikkje alltid vita kven som vert alvorleg sjuk. Eldre og personar med kroniske sjukdommar har størst risiko for alvorleg forløp. Enkelte gonger ser me at både yngre og eldre kan ha seinverknader av sjukdommen.
Korleis kan eg vita at vaksinen er trygg?
 • Dei ulike koronavaksinane går gjennom eit omfattande testopplegg før dei vert godkjende. Fleire titusen personar deltar i testinga.
 • Sjølv om vaksinane har kome raskare ut i marknaden enn det som er vanleg, er det dei same reglane for godkjenning som gjeld. Det blir kontinuerleg samla endå meir informasjon i heile verda om vaksinen etter kvart som den vert tatt i bruk.
 • Om du vil ha meir innsikt i vaksinearbeid, kan du følga Vaksinebloggen.
 • Denne filmen frå Legemiddelverket fortel meir om test og godkjenning:
Kva biverknader har vaksinen?
 • Typiske biverknader er smerte på injeksjonsstaden, trøyttleik, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter og feber.
 • Eventuelle biverknader oppstår 1-3 dagar etter vaksinasjon og er kortvarige.
 • Alle vaksinar har biverknader, dei fleste er milde og forbigåande. Koronavaksinen har ikkje vist hyppigare biverknader enn andre vaksinar. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunna sikra seg heilt mot sjeldne biverknader som kan oppstå når vaksinen vert tatt i bruk i stor skala, eller biverknader som vert observerte først lang tid etterpå.
 • Eventuelle biverknader av dei nye vaksinane vil verta nøye følgde av legemiddelmyndigheitene og i tett samarbeid med andre land.
 • Det er viktig at ein tenker gjennom at sjølve sjukdommen sannsynlegvis har betydeleg størrre moglegheit for seinverknader enn vaksinen. Dette er formålet med all vaksinering, at fordelane ved å la seg vaksinera klart skal vega opp opp for moglegheita for biverknader.
Kvifor blir eldre og sjuke prioriterte?
Skal barn ta koronavaksine?
 • Nasjonale helsemyndigheiter anbefaler ikkje at barn under 18 år vert vaksinerte i første omgang, mellom anna fordi vaksinane som er i ferd med å bli godkjende ikkje er testa på barn.
 • Det er veldig sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Når me har meir kunnskap om vaksinane, kan det verta aktuelt med individuell vurdering for barn med ein alvorleg underliggande sjukdom.

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages