Koronavaksine

På denne sida finn du informasjon om koronavaksinering i Hå kommune.

I første omgang har me berre ei avgrensa mengd vaksinedosar. Bebuarar ved sjukeheimane våre er prioriterte. Deretter vil vaksinen koma puljevis nedover i alder for alle over 65 år og pasientar i risikogruppene under. Det vil dermed gå fleire månader før andre personar under 65 år vil få tilbod om vaksine.

Informasjon om kor og kva tid du skal få vaksine, vil verta gjort kjent når det er klart. Det vil framgå tydeleg dersom det er behov for at du sjølv bestiller time. Det er dermed ikkje nødvendig å ringa legekontoret eller legevakta for å sikra deg plass. Legekontora har oversikt over personar i risikogruppa, anten du har fastlege i Hå eller ikkje, og desse vil bli kontakta.

Koronavaksine

Når kan eg ta vaksinen?

Talet på koronavaksinar som Noreg og Hå får tilgang til, avgjer når dei enkelte gruppene får tilbod om vaksine. Regjeringa har bestemt ei prioritering som gjeld for heile landet (dette kan verta endra). Dei eldste og sjukaste skal vaksinerast først:

 1. Bebuarar i sjukeheim
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og enkelte personar mellom 18 og 64 år med høg risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Utvalt helsepersonell vil bli vaksinert samtidig med gruppe 1 og 2, sjå meir informasjon om dette på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

 

Resten av innbyggarane vert kalla inn etter kvart som ein får tilgang nok på vaksinar. Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for vaksine. Kommunen vil seia frå til deg når di gruppe står for tur.

Korleis fungerer koronavaksinen? Kvifor bør eg ta vaksine?
 • Vaksinen får kroppen din til å laga antistoff mot koronaviruset. Då vil kroppen din seinare kjenna att viruset. Immunforsvaret vil då sikra at du ikkje vert sjuk om du vert utsett for smitte.
 • Sannsynlegvis vil vaksinen òg gjera at du ikkje lenger på nokon måte kan bringa smitte vidare. Når mange nok samtidig tek vaksinen, håper me at befolkninga saman skaper det me kallar flokkimmunitet. Då håper me at me kan venda tilbake til ein normalisert kvardag.
 • Korona er ein sjukdom som rammar menneske ulikt, ein kan ikkje alltid vita kven som vert alvorleg sjuk. Eldre og personar med kroniske sjukdommar har størst risiko for alvorleg forløp. Enkelte gonger ser me at både yngre og eldre kan ha seinverknader av sjukdommen.
Korleis kan eg vita at vaksinen er trygg?
 • Dei ulike koronavaksinane går gjennom eit omfattande testopplegg før dei vert godkjende. Fleire titusen personar deltar i testinga.
 • Sjølv om vaksinane har kome raskare ut i marknaden enn det som er vanleg, er det dei same reglane for godkjenning som gjeld. Det blir kontinuerleg samla endå meir informasjon i heile verda om vaksinen etter kvart som den vert tatt i bruk.
 • Om du vil ha meir innsikt i vaksinearbeid, kan du følga Vaksinebloggen.
 • Denne filmen frå Legemiddelverket fortel meir om test og godkjenning:
Kva biverknader har vaksinen?
 • Typiske biverknader er smerte på injeksjonsstaden, trøyttleik, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter og feber.
 • Eventuelle biverknader oppstår 1-3 dagar etter vaksinasjon og er kortvarige.
 • Alle vaksinar har biverknader, dei fleste er milde og forbigåande. Koronavaksinen har ikkje vist hyppigare biverknader enn andre vaksinar. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunna sikra seg heilt mot sjeldne biverknader som kan oppstå når vaksinen vert tatt i bruk i stor skala, eller biverknader som vert observerte først lang tid etterpå.
 • Eventuelle biverknader av dei nye vaksinane vil verta nøye følgde av legemiddelmyndigheitene og i tett samarbeid med andre land.
 • Det er viktig at ein tenker gjennom at sjølve sjukdommen sannsynlegvis har betydeleg størrre moglegheit for seinverknader enn vaksinen. Dette er formålet med all vaksinering, at fordelane ved å la seg vaksinera klart skal vega opp opp for moglegheita for biverknader.
Kvifor blir eldre og sjuke prioriterte?
Skal barn ta koronavaksine?
 • Nasjonale helsemyndigheiter anbefaler ikkje at barn under 18 år vert vaksinerte i første omgang, mellom anna fordi vaksinane som er i ferd med å bli godkjende ikkje er testa på barn.
 • Det er veldig sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Når me har meir kunnskap om vaksinane, kan det verta aktuelt med individuell vurdering for barn med ein alvorleg underliggande sjukdom.

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet. Du kan òg lesa meir om vaksinen frå Pfizer/BioNTech som vert brukt i Noreg nå.

Information about the vaccine in English and other languages