Koronavaksine

Sist oppdatert 25. juni: 

Nye timar til vaksinering er nå lagt ut. Alle som er i aldersgruppa 18-24 år (samt 17-åringar fødde i 2003) og alle som er 40 år eller eldre kan bestilla time.

Hå kommune tilbyr koronavaksine til alle innbyggarane i Hå. Du blir i utgangspunktet ikkje kontakta for vaksine, så følg sjølv med og bestill time når det er din tur.

 • Alle som er i aldersgruppa 18-24 år (samt 17-åringar fødde i 2003) kan bestilla time til vaksinering 
 • Alle som er 40 år eller eldre kan bestilla time til vaksinering.
 • Alle over 18 år med underliggande sjukdommar kan bestilla time til vaksinering. 

Du vil få time til andre dose 12 veker etter første vaksinedose.

Her bestiller du time til koronavaksinering

Vaksineplan

Klikk for stort bilete       

Kven blir vaksinerte nå?

Veke 25: Folk i alderen 18-24 år (samt 17-åringar fødde i 2003) og alle over 40 år blir vaksinerte nå.

Her finn du meir informasjon om vaksinering:

 

Timebestilling

Her bestiller du time til koronavaksine

Les gjerne dette før du bestiller time:

 • Det er berre mogleg å bestilla time til seg sjølv, med eigen BankID. Om du skal bestilla for andre eller har behov for å endra timen, må du ringa til legekontoret ditt.
 • Om du ikkje finn ein ledig time, så vent nokre dagar og prøv igjen. Me opnar fortløpande for nye timar, så snart me får informasjon om nye vaksineleveringar.
 • Ring servicetorget 51 79 30 00 om du treng hjelp til timebestilling.
 • Du kan òg få hjelp av servicetorget dersom du må avbestilla eller endra timen. Dersom du er sjuk skal du ikkje møta til vaksinering. Du kan få vaksinen ved lette luftvegssymptom, men testen bør vera negativ og du må ikkje ha feber.
 • Viss du er busett i Hå, men er folkeregistrert i ein annan kommune, må du i første omgang skriva deg på venteliste i denne lenka. Du vil dermed i løpet av 2-3 dagar få sjansen til å bestilla time på same nettsida, så sant du høyrer til prioriteringsgruppa. Merk! Om du har skrive deg opp på ventelista, så må du likevel sjølv bestilla time når det vert opna for di prioriteringsgruppe.
 • Om du ikkje ønsker vaksinen, kan du også registrera det på nettsida.
 • FHI har framleis vaksinen AstraZeneca på pause. Hå mottek for tida berre koronavaksinen frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty).
 • Vaksineringa føregår i Vigrestad idrettshall eller ved Bekkeheien legevakt. Du får beskjed ved tildeling av time kor du skal møta.

 

Når får eg dose to?
 • Du får informasjon om tidspunkt for vaksinedose to når du møter opp for å få første dose.
 • Frå og med veke 24 (onsdag 16. juni), kjem dose to 12 veker etter første dose.
 • For dei som tok vaksine i veke 23 (onsdag 9. juni) kjem dose to 9 veker etter første dose.
 • Det er mogleg med kortare intervall mellom dose éin og to for mellom andre studentar som skal til utlandet eller andre plassar i Noreg til hausten. Dette kan du i så fall avtala nærmare når du skal få første dose.
Har du feil i vaksinepasset ditt?
 • Nokre har oppdaga feil i vaksinepasset sitt. Feilen ligg hos ein ekstern leverandør som jobbar for å retta feilen.
 • Det er forventa at problemet vert løyst innan veke 25.
Korleis fungerer koronavaksinen? Kvifor bør eg ta vaksine?
 • Vaksinen får kroppen din til å laga antistoff mot koronaviruset. Då vil kroppen din seinare kjenna att viruset. Immunforsvaret vil då sikra at du ikkje vert sjuk om du vert utsett for smitte.
 • Sannsynlegvis vil vaksinen òg gjera at du ikkje lenger på nokon måte kan bringa smitte vidare. Når mange nok samtidig tek vaksinen, håper me at befolkninga saman skaper det me kallar flokkimmunitet. Då håper me at me kan venda tilbake til ein normalisert kvardag.
 • Korona er ein sjukdom som rammar menneske ulikt, ein kan ikkje alltid vita kven som vert alvorleg sjuk. Eldre og personar med kroniske sjukdommar har størst risiko for alvorleg forløp. Enkelte gonger ser me at både yngre og eldre kan ha seinverknader av sjukdommen.
Korleis kan eg vita at vaksinen er trygg?
 • Dei ulike koronavaksinane går gjennom eit omfattande testopplegg før dei vert godkjende. Fleire titusen personar deltar i testinga.
 • Sjølv om vaksinane har kome raskare ut i marknaden enn det som er vanleg, er det dei same reglane for godkjenning som gjeld. Det blir kontinuerleg samla endå meir informasjon i heile verda om vaksinen etter kvart som den vert tatt i bruk.
 • Om du vil ha meir innsikt i vaksinearbeid, kan du følga Vaksinebloggen.
 • Denne filmen frå Legemiddelverket fortel meir om test og godkjenning:
Kva biverknader har vaksinen?
 • Typiske biverknader er smerte på injeksjonsstaden, trøyttleik, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter og feber.
 • Eventuelle biverknader oppstår 1-3 dagar etter vaksinasjon og er kortvarige.
 • Alle vaksinar har biverknader, dei fleste er milde og forbigåande. Koronavaksinen har ikkje vist hyppigare biverknader enn andre vaksinar. Sjølv om ein testar dei nye vaksinane grundig, vil ein aldri kunna sikra seg heilt mot sjeldne biverknader som kan oppstå når vaksinen vert tatt i bruk i stor skala, eller biverknader som vert observerte først lang tid etterpå.
 • Eventuelle biverknader av dei nye vaksinane vil verta nøye følgde av legemiddelmyndigheitene og i tett samarbeid med andre land.
 • Det er viktig at ein tenker gjennom at sjølve sjukdommen sannsynlegvis har betydeleg størrre moglegheit for seinverknader enn vaksinen. Dette er formålet med all vaksinering, at fordelane ved å la seg vaksinera klart skal vega opp opp for moglegheita for biverknader.
Skal barn ta koronavaksine?
 • Nasjonale helsemyndigheiter anbefaler ikkje at barn under 18 år vert vaksinerte i første omgang, mellom anna fordi vaksinane som er i ferd med å bli godkjende ikkje er testa på barn.
 • Det er veldig sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Når me har meir kunnskap om vaksinane, kan det verta aktuelt med individuell vurdering for barn med ein alvorleg underliggande sjukdom.

For meir informasjon om koronavaksinen, sjå helsenorge.no og nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Information about the vaccine in English and other languages