Bilete

Heimetenesta - psykisk helse og rusvern

Søk tenester

Me arrangerer ulike kurs. Du kan mellom anna delta på KiB og Tankevirus:

Begge kursa vert haldne ved Tunet brukarstyrt senter, Klokkartunet 50. Om du ynskjer å delta, kan du ta direkte kontakt med oss eller med fastlegen din.

 

Vaksne som ønsker hjelp med lettare former for angst, depresjon, søvnvanskar og begynnande rusvanskar kan melda seg på gratis mestringskurs:

Kven har rett på tenester frå psykisk helse og rusvern?

Psykisk helse og rusvern har låg terskel for å gje tenester til personar:

 • over 18 år som er i ei vanskeleg fase i livet
 • som har, eller står i fare for å utvikla, ei psykisk liding
 • over 18 år som har, eller som står i fare for å utvikla eit rusproblem
 • pårørande som treng støtte eller råd

Dersom du er under 18 år, og har behov for psykisk helse/rusvern-tenester, kan du ta kontakt med Familiesenteret

Korleis søker eg tenester?

Du kan ta kontakt med tenesta sjølv, via fastlegen eller ved å søka tenester på søknadsskjema.

Søknadsskjema finn du her på nettsida, eller du kan få det i resepsjonen på Klokkartunet.

Me tek kontakt seinast innan 7 dagar etter at me mottek tilvisinga/søknadsskjema.

Kva er psykisk helse og kva er psykiske lidingar?

Psykisk helse er evna til å fordøya påkjenningar i livet.

Psykiske vanskar og lidingar kan utvikla seg når livet vert tungt fordøyeleg. Me kan hjelpa deg å finna ut om det du strevar med ein normal reaksjon på ei uvanleg påkjenning, eller om du treng vidare hjelp frå oss i psykisk helseteneste.

Kva kan eg få hjelp til? Kva tilbod fins i kommunen?

 

 • kartlegging av hjelpebehov og behandlingsnivå
 • mestringsorienterte samtaler, miljøarbeid og motivasjonsarbeid
 • handtering av medisin
 • brukarstyrt aktivitetssenter
 • individuell plan og ansvarsgrupper
 • støtte til pårørande
 • grupper for fysisk aktivitet, turgrupper, deltaking på treningssenter (ved Tunet brukarstyrt senter)
 • oppfylging av personar som er under behandling, til dømes innan rusvern
 • å finna aktivitetar med meining
 • å strukturera kvardagen
 • å etablera støttekontakt eller treningskontakt
 • tilvising til vidare behandling i spesialisthelsetjenesta (rusvern)
 • støtte til å handtera busituasjonen din
 • ulike kurs:                                                                                                                                                           

  "Kurs i mestring av belastning" (PDF, 144 kB)

  "Mestringskurset tankevirus": (PDF, 50 kB) Dette kurset vert arrangert jamleg. Ta kontakt med oss om du vil vera med.

  Internettassistert sjølhjelp. Desse kursa tilbyr me vanlegvis saman med individualsamtalar. 

Kva kostar tenestene?

Tenestene frå psykisk helse og rusvern er gratis.

Kven arbeider i psykisk helse og rusvern?

Me er ei tverrfagleg samansett gruppe som består av sjukepleiarar, vernepleiarar, barnevernpedag og sekretær.

Gruppa har personar med vidareutdanning i mellom anna psykisk helsearbeid, rusvern, psykose og kognitive behandlingsmetodar. 

Korleis arbeider de i psykisk helse og rusvern?

Me vil arbeida saman med brukarane for å få ein best mogleg betringsprosess.

For å sikra god kvalitet nyttar vi tilbakemeldingsvertyet Feedbackinformerte tjenester (FiT). FIT inneber systematisk tilbakemelding frå brukar. Me endrar og tilpassar tenestene i tråd med desse tilbakemeldingane. FIT set brukar, og deira oppleving av kva som virkar i sentrum, dette gir oss saman eit godt utgangspunkt for læring, endring og betring.

Me samarbeider ofte med andre delar av hjelpeapparatet, både i og utanfor kommunen.

Dei tilsette har teieplikt. 

Kontakt

Atle Straume
Leiar psykisk helse og rusvern
Telefon: 51436011

Kartpunkt