Bilete

Heimetenesta - psykisk helse og rusvern

Søk tenester

Kven har rett på tenester frå psykisk helse og rusvern?

Psykisk helse og rusvern har låg terskel for å gje tenester til personar:

 • over 18 år som er i ei vanskeleg fase i livet
 • som har, eller står i fare for å utvikla, ei psykisk liding
 • over 18 år som har, eller som står i fare for å utvikla, eit rusproblem
 • pårørande som treng støtte eller råd

Dersom du er under 18 år, og har behov for psykisk helse/rusvern-tenester, kan du ta kontakt med Familiesenteret eller Ungdomsteamet

Korleis søker eg tenester?

Du kan ta kontakt med tenesta sjølv, via fastlegen eller ved å søka tenester på søknadsskjema.

Søknadsskjema finn du her på nettsida, eller du kan få det i resepsjonen på Klokkartunet.

Me tek kontakt seinast innan 7 dagar etter at me mottek tilvisinga/søknadsskjema.

Kva er psykisk helse og kva er psykiske lidingar?

Psykisk helse er evna til å fordøya påkjenningar i livet.

Psykiske vanskar og lidingar kan utvikla seg når livet vert tungt fordøyeleg.

Me kan hjelpa deg å finna ut om det du strevar med ein normal reaksjon på ei uvanleg påkjenning, eller om du treng vidare hjelp frå oss i psykisk helseteneste.

Kva kan eg få hjelp til?
 • Kartlegging av hjelpebehov.
 • Mestringsorienterte samtalar.
 • Handtering av medisin.
 • Brukarstyrt aktivitetssenter.
 • Individuell plan og ansvarsgrupper.
 • Støtte til pårørande.
 • Grupper for fysisk aktivitet, turgrupper, deltaking på treningssenter (ved Tunet brukarstyrt senter).
 • Oppfølging av personar som er under behandling, til dømes innan rusvern.
 • Å finna aktivitetar med meining.
 • Å strukturera kvardagen.
 • Å etablera støttekontakt eller treningskontakt.
 • Tilvising til vidare behandling i spesialisthelsetjenesta (rusvern).
 • Boligoppfølgar som kan hjelpa deg med utfordringar knytta til å skaffe og halda på bolig.

Ulike kurs:

Om du ønsker å delta, kan du ta direkte kontakt med oss eller med fastlegen din.

Kva kostar tenestene?

Tenestene frå psykisk helse og rusvern er gratis.

Kven arbeider i psykisk helse og rusvern?

Me er ei tverrfagleg samansett gruppe som består av sjukepleiarar, vernepleiarar, barnevernpedagog, helsefagarbeidar og sekretær.

Fleire tilsette har vidareutdanning i mellom anna psykisk helsearbeid, rusproblematikk, psykose og kognitiv terapi.

Korleis arbeider me i psykisk helse og rusvern?

Me vil arbeida saman med brukarane for å få ein best mogleg betringsprosess.

For å sikra god oppfølging nyttar me tilbakemeldingsvertøyet Feedbackinformerte tjenester (FiT). FIT inneber systematisk tilbakemelding frå brukar.

Me endrar og tilpassar tenestene i tråd med desse tilbakemeldingane. FIT set brukar, og deira oppleving av kva som virkar, i sentrum. Dette gir oss saman eit godt utgangspunkt for læring, endring og betring.

Me samarbeider ofte med andre delar av hjelpeapparatet, både i og utanfor kommunen.

Dei tilsette har teieplikt. 

Kontakt

Atle Straume
Leiar psykisk helse og rusvern
Telefon: 51436011

Kartpunkt