Bufellesskap

Søknadskjema

Bufellesskap er eigne bueiningar med bemanning anten heile eller deler av døgnet. Kommunen har denne type bustader på Nærbø, Varhaug, Vigrestad og Ogna.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Marianne Indreland Haugland
Leiar heimebuande funksjonshemma
Mobil: 41 53 27 53