Sjukeheim

Sjukeheimane i Hå har tilbod om korttidsopphald, rehabiliteringsopphald og langtidsopphald, øyeblikkeleg hjelp og lindrande behandling.

Søk sjukeheimsplass

Hå sjukeheim:

Hå sjukeheim er livsgledeheim. Me har fokus på aktivitetar tilpassa den enkelte, moglegheit for å koma ut i frisk luft og ei personsentrert omsorg. 

  • Telefonnummer:
Telefonliste
Avdeling Telefonnummer
1C langtid 415 32 739
2C korttid (kontaktavdeling for SUS) 415 32 760
3A langtid 415 32 738
3C langtid 992 14 903
4A langtid 415 32 735
4C langtid 415 32 787
Vaskeriet 415 32 717
Kjøkkenet 415 32 714
  • Adresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Klokkarhagen sjukeheim:

Klokkarhagen er særs tilrettelagt for personar med demens og legg til rette for fysisk aktivitet, rekreasjon og sansestimulering. 

  • Telefon: 51 43 62 88

  • Adresse: Klokkartunet 51, 4360 Varhaug

Informasjon om opphald

Korttidsopphald

Kortidsopphald er eit målretta og tidsavgrensa opphald i sjukeheim. Målet med opphaldet kan vera å kartlegga helsetilstand, hjelpebehov og opptrening slik at ein kan få att funksjon og koma att til eigen heim. Tilbodet kan vera rullerande.

Rehabiliteringsopphald

Målet med eit rehabiliteringsopphald er å kartlegga helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at ein kan koma att til eigen heim. Avdelinga har styrka bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetenester.

Langtidsopphald

Eit langtidsopphald er tilbod om permanent opphald for personar med behov for pleie og omsorg heile døgnet.

 

Øyeblikkeleg hjelp (ØHD)

Øyeblikkeleg hjelp på sjukeheim er eit alternativ til å verta innlagd på sjukehus, for akutt sjuke vaksne personar med kjent og avklart sjukdom, der det er behov for døgnkontinuerleg behandling og observasjon over kort tid.

 

Vidare omsorgsbehov blir vurdert innan om lag 72 timar.

 

Det er fastlegen, sjukeheimslegen, lege i akuttmottak eller legevakt som henvis til ØHD.

Lindrande behandling

Lindrande behandling på sjukeheim er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar med uhelbredeleg sjukdom og kort forventa levetid.

 

Pris

Departementet avgjer kva det kostar for eit korttidsopphald. Frå 01.01.2022 kostar det 180 kr pr. døgn. Dersom opphaldet varer lenger enn 60 dagar skal betalinga vera lik som for langtidsopphald.

 

Kva du skal betala for langtidsopphald vert rekna ut slik:

  1. 75% av inntekta som er under folketrygda sitt grunnbeløp minus eit fribeløp (pr 01.01.2022 er fribeløpet 9100 kr), pluss
  2. 85% av inntekta som er over folketrygda sitt grunnbeløp, inkludert renteinntekter og anna formueinntekt

Om du vil finna ut meir om betaling for sjukeheimsplass kan du lesa Forskrift om eigenandel for helse og omsorgstenesta

 

Kart