Lindring i Hå

Lindring i Hå er eit tilbod til deg som er alvorleg og uhelbredeleg sjuk, og dine pårørande. 

Me er 3 sjukepleiarar med vidareutdanning som arbeider for å støtta og hjelpe i ein vanskeleg livssituasjon. Lindring i Hå er i staden for, eller som eit supplement til heimesjukepleie. Me kartlegger dine behov og ynskje, og kjem fram til eit tenestetilbod i samarbeid med deg og dine pårørande. Me er med på å skapa tryggleik gjennom kompetanse, kontinuitet og fleksibilitet. 

Hå kommune ynskjer å levera tenester av god kvalitet til deg med behov for lindrande behandling og omsorg, i alle fasar av sjukdommen og inn mot slutten på livet. Målet er å legga til rette for å kunna leva og døy heime, om det er det ein vil.

Kontakt

Grete Waldeland
Sykepleier
Telefon: 41532720
Mobil: 41532720