Startlån

NB! Hå kommune har mottatt nye middel frå Husbanken i 2022. Det er no mogleg å søka på startlån.

Søk via nettportalen til Husbanken

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får tilstrekkeleg bustadlån i annan bank, eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin.

Kommunestyret i Hå har vedtatt eigne vedtekter for tildeling av startlån:

Du kan søka elektronisk via nettportalen til Husbanken. Søknadane vert fortløpande behandla.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000