Startlån

NB! Hå kommune har nå tildelt alle startlånmiddel me hadde til rådigheit for 2021. Det vil først vera mogleg å tildela nye startlån etter at kommunen har mottatt nye middel frå Husbanken i 2022.

Søk via nettportalen til Husbanken

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får tilstrekkeleg bustadlån i annan bank, eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin.

Kommunestyret i Hå har vedtatt eigne vedtekter for tildeling av startlån:

Startlån i Hå krev at du har førsteprioritetslån i annan bank.

Du kan søka elektronisk via nettportalen til Husbanken. Søknadane vert fortløpande behandla.

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51 79 30 00