Rettleiing - gjeld

Privatpersonar som oppheld seg i Hå kommune kan søka om økonomisk rådgiving.

Det er mogleg å søka om økonomisk rådgiving digitalt via NAV Hå.

Dersom mogleg, er det fint om du kan fylla ut dette kartleggingsskjemaet først og legga det ved søknaden om økonomisk rådgiving.

Kva må eg gjera for å koma i kontakt med gjeldsrådgivar i kommunen?

For å få kontakt med kommunal gjeldsrådgivar må du 

  •  kontakta NAV Hå som gir deg tilvising med vedtak om gjeldsrådgiving.
Kven kan søkja økonomisk rådgjeving?

Alle som oppheld seg i Hå kommune kan søka, dersom du:

- opplever at økonomien ikkje strekk til i forhold til naudsynte behov

- ikkje klarer betala rekningane dine

- ikkje klarer handtera gjelda di

 

 

Kva må eg ha med meg på møtet?

Du må ha med:

- kopi av siste løns-/trygde-/stønadsutbetaling

- kopi av siste års likning

- kopi av alle krav/innkassogjeld

Kostar det noko med gjeldsrådgjeving?

Nei, gjeldsrådgjeving er gratis.

Kva hjelp får eg?

Kommunen kan hjelpa deg å setja opp eit budsjett for å finna ut om du har nok inntekt til å dekka utgiftene. Dersom det syner seg at utgiftene er større enn inntektene, vil du få råd om kva du kan og bør gjera for å få balanse i dette.

Du kan til dømes få hjelp til:

- laga oversikt over den økonomiske situasjonen din

- setja opp eit hushaldningsbudsjett

- finna ut korleis du kan få mindre utgifter

- gjera avtalar med dei du skulder pengar

- skriva søknad og utsetjing av betaling

- få opplysningar om rettigheiter og plikter
 

Dersom du har mykje gjeld, som det er umogleg å betena, kan du få hjelp til: 
- å søkja gjeldsordning
- hjelp i kontakt med og oppfylging av aktuelle kreditorar
- kontakt med namsmannen

Hjelpa føreset samarbeid. Søkjar må leggja fram dei opplysningane kommunen treng. Du skal sjølv etter beste evne prøva å koma fram til ei ordning i samråd med gjeldsrådgjevar.

 

 

 

 

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

John Josdal
Rådgjevar
Telefon: 51793000

Kartpunkt