Bilete

Kommunal bustad for flyktningar og vanskelegstilte

Søknadskjema (PDF, 109 kB)

Kommunen skal medvirka til å skaffa bustad til personar som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser på bustadmarknaden.

Opningstider

07.45 - 15.15

Kontakt

Servicetorget Hå kommune
Telefon: 51793000

Kartpunkt