Ungdomsteam

Prosjektet «Ungdomsteam», avd. psykisk helse og rusvern, er eit tilbod for ungdom i alderen 13-23 år.

Søknadsskjema

Fokuset er tidleg intervensjon og førebygging hjå ungdom og unge vaksne, som strever med psykiske utfordringar og er i risiko for skadeleg rusbruk. Målet er å førebygga «drop-out» frå skule og arbeidsliv.

Ungdommen sine eigne mål om kva som er viktig er utgangspunktet for tenesta, og for korleis me arbeider og samarbeider. Me har fokus på relasjonsarbeid. Det handlar om å visa respekt, vera i dialog, skapa tillit og vera tilgjengelige. Dette er prosessar som krev at me ofte er tett på over tid, har tru på ungdommen og bryr oss. 

Det er låg terskel for å få hjelp.

Korleis kan eg få time?

For å få avtalt time kan du ringja tlf. 992 14 925 eller 51 43 60 11 kvardagar mellom klokka 08:00 - 15:00, eller du kan nytta søknadsskjema.  Du kan få time både dag- og kveldstid.

Søknadsskjema

Du kan ta kontakt sjølve, eller via foreldre, fastlege/andre instansar som du har vore i kontakt med. 

Me skal ha kapasitet til å ta i mot ungdom på kort varsel, utan ventetid. 

Kva kan eg få hjelp til?

Me kan hjelpa med:

- kartleggingssamtale for å avklare din situasjon

- relasjonsarbeid

- internettassistert sjølvhjelp i forhald til psykiske vanskar

- tankeviruskurs

- individuell plan og ansvarsgruppemøte / samarbeidsmøte

- hjelp til å søke støtte- eller treningskontakt

- meistringssamtalar, motivasjonsarbeid, bevisstgjeringssamtalar

- individuelt hasjavvenningsprogram

- finna aktivtetar med meining

- å strukturera kvardagen

- støtte til å handtera busituasjonen din

- henvisning til vidare behandling

- støtte til pårørande

Kvar kan eg få samtale?

Du kan få samtale ved:

- Psykisk helse og rusvern, Klokkartunet Varhaug

- Familiesenteret på Nærbø

- Me driva og oppsøkande arbeid, og kan treffa ungdommen utanfor kontoret. 

Kostar det noko å få hjelp?

Nei, tenesta er gratis.

Teieplikt?

Me har teieplikt. Om du veit om det, så kan me snakka med foreldre, foresatte eller andre instansar. 

Kven samarbeidar me med?

Det kan vera:

- SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsførebyggande tiltak)

- Skulane i Hå

- Vidaregåande skular

- Oppfølgingstenesta for vidaregåande skular ( OT )

- Familiesenteret

- Fastlege

- Helsestasjonen

- NAV

- Rusverntenesta

- Barneverntenesta

- Politi

- Spesialisthelsetenesta, TSB

Opningstider

Kvardagar kl. 08:00 - 15:00

Kontakt

Anne Aksnes Lode
Kontaktperson i Ungdomsteamet
Telefon: 51436011
Mobil: 99214925
Rita Urstad
Psyk. Sykepleier
Telefon: 41532790
Mobil: 41532790

Kart