Familiesenteret

Familiesenteret er eit tilbod for alle familiar med barn i alderen 0 - 18 år. Her kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla og snakka med fagpersonar. Det er låg terskel for å få hjelp av Familiesenteret.

Me gir råd og rettleiing til foreldre som i periodar kan oppleve usikkerhet rundt eigen rolle som oppdragar og/eller er bekymra for sine barn.

Familiesenteret tilbyr og samtalar til barn og ungdom som har utfordringar eller psykiske helseplagar som dei treng hjelp til å meistra. 

Kva kan Familiesenteret hjelpa med?

Vårt tilbod omhandlar:

 • Individuell rettleiing til foreldre
 • Individuelle samtalar til barn og ungdom
 • Gruppetilbod til både barn, ungdom og foreldre
 • Foreldrekurs, til dømes COS P-kurs (PDF, 300 kB)

   

Kven kan få hjelp av Familiesenteret?

Barn og ungdom opp til 18 år og deira familie. For barn i alderen 0-13 år blir det vurdert om individuelle samtaler er det riktige tilbodet, eller om rettleiing til deira omsorgspersonar er meir tenleg.

Korleis får eg hjelp av Familiesenteret?

For å få hjelp av Familiesenteret tek du direkte kontakt med tenesta. Dette kan barnet/den unge eller foreldra gjera sjølv. Eller du kan bruke henvendelsesskjemaet, som du finn her: Henvendelsesskjema familiesenter (ODT, 280 kB)

Andre kan også ta kontakt med Familiesenteret for deg, dersom du samtykker til det.

Familiesenteret har fag- og inntaksmøte kvar torsdag. Me tek som regel kontakt innan ei veke etter inntaksmøte. 

Kven jobbar på Familiesenteret?

På Familiesenteret jobbar eit tverrfagleg team av helse- og sosialfaglig utdanna, med vidareutdanningar innan psykisk helse og familieretta arbeid.

Kva kan du ta kontakt med Familiesenteret om?

Du kan mellom anna ta kontakt om:

 • utfordringar og høgt konfliktnivå i familien
 • samspel eller vanskar mellom foreldre og barn/ungdom
 • psykiske vanskar eller psykisk sjukdom
 • kriser, sjukdom, sorg og belastningar i livet
Kva kostar det å få hjelp av Familiesenteret?

Tilbodet er gratis.

Journalføring og innsyn

Familiesenteret opprettar journal til alle som får hjelp. Målet med journalen er å sikra at du får fagleg forsvarleg oppfylging og at me held dokumentasjonsplikta.

Foreldre og føresette har som hovudregel innsyn i opplysningar som handlar om barnet deira.

Kven samarbeider Familiesenteret med?

Om du ønsker det kan vi samarbeida med:

 • helsestasjonen
 • barnevernstenesta
 • psykisk helse og rusvern
 • PPT og skulane/barnehagane
 • Oppfølgingstenesta
 • BUP (Barne og ungdomspsykiatrisk) - Bryne

Opningstider

Kvardagar 07.45 - 15.15

Postadresse: Lyngvegen 14, 4365 Nærbø

Besøksadresse: Jadarvegen 25, 4365 Nærbø

Kontakt

Familiesenteret
Mobil: 41532796

Kartpunkt