Barneløftet - tilsette

Barneløftet 1 - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Me ynskjer å fanga opp barn som har det vanskeleg så raskt som råd, slik at dei kan få den hjelpa dei treng. Du som tilsett kan vera heilt avgjerande for barn og unge som du har kontakt med.

Her er informasjon og rettleiing til deg som tilsett slik at du kan gjera grep for barn og unge som har det vanskeleg i Hå.

Barneløftet - tilsette

Kva gjer at me vert bekymra?

Barn og unge kan gje mange signal som gjer at me som vaksne og tilsette vert bekymra. I rettleiaren til barneløftet har me laga ei oversikt (PDF, 219 kB)over kva som gjer at me skal verta bekymra for barn og unge i Hå.

Me vil at alle tilsette skal ha eit auge med barn som er  pårørande, dette er spesielt viktig når barn/unge har foreldre som er psykisk sjuke eller har foreldre som misbruker rusmidler.

Kva gjer eg dersom eg er bekymra for eit barn/ein ungdom?

Dersom du er bekymra for eit barn/ein ungdom har me ulike trinn me skal fylgja. Du begynner gjerne med å gje uttrykk for det du er bekymra for til den det gjeld, foreldre/føresette, ein kollega eller næraste leiar. Les meir om kva du som tilsett skal gjera i slike situasjonar i kommunen sin rettleiar for arbeidet med barn og unge. Dersom du treng gode tips til korleis du kan snakka med brn du er bekymra for, kan du også nytta "SNAKKE".

Merk deg at dersom bekymringa di gjeld urovekkande skulefråvær eller mobbing så gjeld eigne rutinar.

Dersom du er bekymra for at barnet eller den unge er utsett for vald eller overgrep, skal du ringa politi eller barneverntenesta.

Kva tid har eg teieplikt, meldeplikt eller avvergeplikt?

Samtykke

Tekst...

Teieplikt

Alle tilsette i kommunen har teieplikt, men me kan ha teieplikt etter ulikt lovverk. Det gjer at me ikkje alltid kan snakka saman og dela opplysningar, utan samtykke frå dei det gjeld. Me må vera tydelege med kvarandre på kva lovverk me har teieplikt etter og sikra samtykke slik at me kan samhandla.

Meir om teieplikta til helsepersonell.

Meir om teieplikta i barnehagar og skular. (Johanne)

Avvergeplikt og meldeplikt

I enkelte tilfelle vert teieplikta sett til side. Då har du som tilsett anten avvergeplikt eller meldeplikt til politi eller barneverntenesta. 

Dersom du lurer på om situasjonen du står i løyser ut avvergeplikta di eller meldeplikt, skal du snakka med leiaren din.

Du kan også ringa kontakttelefonen til barneverntenesta (992 14 938) og drøfta saka anonymt.

Rettleiar teieplikt og samhandling i kommunalt arbeid

Kva rettar har barnet/ungdommen?

Alle barn har rett til å verta høyrd i saker som handlar om dei. 

I Hå kommune ligg dette til grunn i arbeidet vårt med barn og unge.

Meir...

https://www.ung.no/aldersgrenser/858_N%C3%A5r_er_du_gammel_nok.html

Kva tiltak har kommunen for barn og unge?

Førebyggjande og helsefremmande tiltak

Tiltak ved risiko og vanskar

Særskilte tiltak

Korleis er det tverrfaglege samarbeidet organisert i kommunen?

Kommunen sitt tverrfaglege samarbeid er organisert i ein eigen modell for å sikra at me jobbar systematisk på individnivå, tenestenivå og kommunenivå.

Kva kommunale tenester rettar seg mot barn og unge?

Jordmortenesta - medan barnet framleis er i magen.

Helsestasjon - når barnet er mellom 0 og 4 år

Helsesyster på skulen - barneskule, ungdomsskule og vidaregåande

Helsestasjon for ungdom

Barneverntenesta

Familiesenteret

Barnehagar og skular

PPT

Ungdomsklubbane

SLT - kriminalitetsførebygging

Fann du det du leita etter?