Vedlikehaldsverkstaden

Vedlikehaldsverkstaden held til på Klokkartunet på Varhaug. Her vert det produsert ulike varer for sal. I tillegg utfører brukarane, saman med dei tilsette, ulike oppgåver for Hå kommune.

Kven kan nytte seg av tilbodet?

Det er hovudsaklig NAV Hå som tildeler praksisplassane. Andre samarbeidspartnarar er mellom anna kriminalomsorgen og Flyktningenheten.

Kva vert produsert? Kva jobber deltakarane med?
  • Diverse hagemøbler
  • Produksjon av ved
  • Interntransport av mellom anna klede, internpost, bøker mellom biblioteka, utlevering av hjelpemiddel
  • Ulike andre oppdrag for kommunen
Kor held me til?

Me held til på Varhaug, på Klokkartunet (rett att med Klokkarhagen sjukeheim og Tunet brukerstyrte senter).

Adressa er er Klokkartunet 52

Har dei tilsette teieplikt?

Ja, dei tilsette har teieplikt.

Kontakt

Eldar Ueland
Telefon: 41532721