Reguleringsplanar

 

Oppstart av planarbeid

Detaljregulering for område ved Vatnamotholmane og Tuen, plan 1183

Utvidelse av 2 masseuttak Friestad, plan 1175

Planendring Stokkalandsmarka bustadområde, plan 1133
Utviding av Varden masseuttak, plan 1158

Høring av planarbeid
Utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd, plan 1182

Under behandling
Detaljregulering for Varhaug øst, gnr 42, bnr 844, plan 983-1
Detaljregulering for Bøhagen, plan 1119-4
Reguleringsendring for område ved Varhaug skule, plan 1107B
Detaljregulering for Hadlandsdalen, plan 1156
Detaljregulering for Steinabakken, plan 1122
Områderegulering for Kvermefloen barnehage, Brusand, plan 1169


Nyleg vedtekne planar
Trelastvegen 1, plan 1160

Kråhagen, plan 1172

Arkiv- pågåande arealplaner


Oppstartsmøte
Det er obligatorisk med eit oppstartsmøte før ein kan starta arbeidet med private reguleringsplanar. Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til teknisk@ha.kommune.no. Me ønsker i forkant av møtet ein skildring av ønska tiltak, samt ei skisse på forslag til planavgrensing.

Malar for varselbrev, planomtale, føresegner og sjekkliste ROS blir utlevert etter møtet. Ein vil og få tilsendt startpakka. Adresseliste for kven som må varslast blir lagt med i eposten. I møtet avklaras omfanget av planarbeidet.  

Startpakke
Etter oppstartsmøte vil du få tilsendt kommunens startpakke. Startpakken er utarbeida for å informera tiltakshavar om kommunens krav til planforslaget. Denne inneheld mellom anna døme på varslingstekst og malar for ROS-analyse, føresegner, rammer for utbyggingsavtalar og sjekkliste for å setje opp reguleringsplanar.

Planbase
Her finn du ein oversikt over gjeldane planer, førstegongsbehandla planforslag og varsla planarbeid.
Mer informasjon om korleis du brukar planbasen finn du her.

Bestilling av kartdata
Du kan bestille kartdata til planområdet ved å kontakta kommunen på mail teknisk@ha.kommune.no. 
Hugs å send med ei avgrensing av ønska kartdata og fakturaadresse.

Fann du det du leita etter?