Reguleringsplanar

 

Saksgang ved regulering

Ein detaljreguleringsplan blir utarbeida over lengre tid, med lovpålagd politisk behandling, og mogelegheit til å koma med merknader og innspel. Sjå dokumentet

 

Oppstart av planarbeid

Ingen nye planar for tida, men det kjem fleire.

Høyring av planarbeid

Offentleg ettersyn, Plan 1175, Detaljregulering masseuttak Friestad 


Nyleg vedtekne planar

Plan 1132, Refsnesskogen

Planprogram for kommunedelplan for Varhaug sentrum

Plan 983-1, Detaljregulering Varhaug øst, gnr 42, bnr 844

Plan 996B-1 Detaljregulering Nærbø sentrum øst, Bjorhaugvegen 2 gnr 25 bnr 13 

Plan1095A, Reguleringsendring Skinansfjellet Vindpark
 

 

Under behandling

Plan 994A-1, Detaljregulering for boliger i Gåsevegen

Plan 1005O-2, Reguleringsendring Sirevåg havn F. Ind. 9

Plan 1010A-2 Detaljregulering av veganlegg i østre del av Varhaug sentrum sør med del av fv. 504

Plan 1038-1 Detaljregulering Reiestadmarka 

Plan 1023B Nærbø gamle sentrum

Plan 1107B, Reguleringsendring for område ved Varhaug skule 

Pan 1119-4, Detaljregulering for Bøhagen

Plan 1119C-5 Bjorhaug, fv.168, parsell Bø skule - Bø

Plan 1122, Detaljregulering for Steinabakken, Brusand

Plan 1133B Reguleringsendring Stokkalandsbråtet

Plan 1156, Detaljregulering for Hadlandsdalen

Plan 1158, Detaljregulering utvidelse av Varden masseuttak

Plan 1169, Områderegulering for Kvermefloen barnehage, Brusand 

Plan 1170, Detaljregulering av Kvermestien og Auren, Brusand

Plan 1171 Toppen Gård -Rimestad

Plan 1174, Detaljregulering masseuttak gnr 115 bnr 1 (Aniksdal)

Plan 1182, Detaljregulering utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd

Plan 1184, Detaljregulering Motlandsvegen 1

Plan 1185 Nye Loen, NærbøOppstartsmøte
Det er obligatorisk med eit oppstartsmøte før ein kan starta arbeidet med private reguleringsplanar. Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til teknisk@ha.kommune.no. Me ønsker i forkant av møtet ein skildring av ønska tiltak, samt ei skisse på forslag til planavgrensing.

Malar for varselbrev, planomtale, føresegner og sjekkliste ROS blir utlevert etter møtet. Ein vil og få tilsendt startpakka. Adresseliste for kven som må varslast blir lagt med i eposten. I møtet avklaras omfanget av planarbeidet.  

Startpakke
Etter oppstartsmøte vil du få tilsendt kommunens startpakke. Startpakken er utarbeida for å informera tiltakshavar om kommunens krav til planforslaget. Denne inneheld mellom anna døme på varslingstekst og malar for ROS-analyse, føresegner, rammer for utbyggingsavtalar og sjekkliste for å setje opp reguleringsplanar.

Planbase
Her finn du eByggWeb, Meir informasjon om korleis du brukar eByggWeb finn du her.

Her finn du WebInnsyn. Meir informasjon om korleis du brukar WebInnsyn finn du her.

Kommunen samarbeider med 14 andre kommunar i regionen om mellom anna felles kartløysingar, gjennom Smartkommuneprosjektet.
Det er utvikla to kartløysningar, eByggWeb og WebInnsyn. Begge kan nyttast til å sjå gjeldande planer, førstegongsbehandla planforslag og varsla planarbeid.
eByggweb er nyutvikla, og er raskare og lettare å bruke enn WebInnsyn. Her kan du og sjå byggjesaker etter 2010.
WebInnsyn har kommunen nytta i fleire år til planbasen. Her er det fleire meir avanserte funksjonar, mellom anna kan du detaljstyre kva kartlag som skal skal visast.
Begge kartløysningane blir stadig utvikla, det kan hende at dei samband med dette ikkje er tilgjengelege i kortare perioder.

Me gjer merksam på at planbasen ikkje er oppdatert sidan april 2017. Kommunen samarbeider med Kartverket om å få oppdatert planbasen med siste års planar over sommaren, og sikre at planbasen blir oppdatert jamnleg framover.
 

Bestilling av kartdata
Du kan bestille kartdata til planområdet ved å kontakta kommunen på mail teknisk@ha.kommune.no. 
Hugs å send med ei avgrensing av ønska kartdata og fakturaadresse.

Fann du det du leita etter?