Reguleringsplanar

 

Oppstart av planarbeid

Detaljregulering for boliger i Gåsevegen, plan 994A-1

Reguleringsendring, områdeplan 1095A Skinansfjellet vindkraftverk

 

 

Høring av planarbeid

 

Under behandling
Detaljregulering plan 1182, utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd

Detaljregulering plan 1174, masseuttak gnr 115 bnr 1 (Aniksdal)

Detaljregulering plan 1158, utvidelse av Varden masseuttak

Detaljregulering plan 996B-1 Nærbø sentrum øst, 4 rekkehus

Reguleringsendring plan 1133B Stokkelandsbråtet

Detaljregulering for Varhaug øst, gnr 42, bnr 844, plan 983-1
Detaljregulering for Bøhagen, plan 1119-4
Reguleringsendring for område ved Varhaug skule, plan 1107B
Detaljregulering for Hadlandsdalen, plan 1156
Detaljregulering for Steinabakken, plan 1122
Områderegulering for Kvermefloen barnehage, Brusand, plan 1169


Nyleg vedtekne planar
Trelastvegen 1, plan 1160

Kråhagen, plan 1172

Arkiv- pågåande arealplaner


Oppstartsmøte
Det er obligatorisk med eit oppstartsmøte før ein kan starta arbeidet med private reguleringsplanar. Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til teknisk@ha.kommune.no. Me ønsker i forkant av møtet ein skildring av ønska tiltak, samt ei skisse på forslag til planavgrensing.

Malar for varselbrev, planomtale, føresegner og sjekkliste ROS blir utlevert etter møtet. Ein vil og få tilsendt startpakka. Adresseliste for kven som må varslast blir lagt med i eposten. I møtet avklaras omfanget av planarbeidet.  

Startpakke
Etter oppstartsmøte vil du få tilsendt kommunens startpakke. Startpakken er utarbeida for å informera tiltakshavar om kommunens krav til planforslaget. Denne inneheld mellom anna døme på varslingstekst og malar for ROS-analyse, føresegner, rammer for utbyggingsavtalar og sjekkliste for å setje opp reguleringsplanar.

Planbase
Her finn du ein oversikt over gjeldane planer, førstegongsbehandla planforslag og varsla planarbeid.
Mer informasjon om korleis du brukar planbasen finn du her.

Bestilling av kartdata
Du kan bestille kartdata til planområdet ved å kontakta kommunen på mail teknisk@ha.kommune.no. 
Hugs å send med ei avgrensing av ønska kartdata og fakturaadresse.

Fann du det du leita etter?