Reguleringsplanar

 

Oppstart av planarbeid

Reguleringsendring, Plan 1005O-2 Sirevåg havn F. Ind. 9

Reguleringsendring, Plan 1010-1B Varhaug sentrum sør

Detaljregulering, Plan 1184 Motlandsvegen 1

Høyring av planarbeid

Offentleg ettersyn for Plan 1133B Reguleringsendring Stokkalandsbråtet

Offentleg ettersyn for Plan 1122, Detaljregulering for Steinabakken, Brusand

Offentleg ettersyn for Plan 1156 Detaljregulering for Hadlandsdalen

Offentleg ettersyn for Plan 1170, Detaljregulering av Kvermestien og Auren, Brusand

Under behandling

Planprogram for kommunedelplan for Varhaug sentrum

Detaljregulering for boliger i Gåsevegen, plan 994A-1

Detaljregulering plan 1038-1, Reiestadmarka 

Reguleringsendring, områdeplan 1095A Skinansfjellet vindkraftverk

Reguleringsendring for område ved Varhaug skule, plan 1107B

Detaljregulering for Bøhagen, plan 1119-4

Detaljregulering plan 1158, utvidelse av Varden masseuttak

Områderegulering for Kvermefloen barnehage, Brusand, plan 1169

Detaljregulering plan 1174, masseuttak gnr 115 bnr 1 (Aniksdal)

Detaljregulering plan 1175, 2 masseuttak Friestad

Detaljregulering plan 1182, utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd


 


Nyleg vedtekne planar

Plan 996B-1 Detaljregulering Nærbø sentrum øst, Bjorhaugvegen 2 gnr 25 bnr 13

Varhaug øst, gnr 42, bnr 844, plan 983-1
Trelastvegen 1, plan 1160

Kråhagen, plan 1172


Oppstartsmøte
Det er obligatorisk med eit oppstartsmøte før ein kan starta arbeidet med private reguleringsplanar. Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til teknisk@ha.kommune.no. Me ønsker i forkant av møtet ein skildring av ønska tiltak, samt ei skisse på forslag til planavgrensing.

Malar for varselbrev, planomtale, føresegner og sjekkliste ROS blir utlevert etter møtet. Ein vil og få tilsendt startpakka. Adresseliste for kven som må varslast blir lagt med i eposten. I møtet avklaras omfanget av planarbeidet.  

Startpakke
Etter oppstartsmøte vil du få tilsendt kommunens startpakke. Startpakken er utarbeida for å informera tiltakshavar om kommunens krav til planforslaget. Denne inneheld mellom anna døme på varslingstekst og malar for ROS-analyse, føresegner, rammer for utbyggingsavtalar og sjekkliste for å setje opp reguleringsplanar.

Planbase
Her finn du ein oversikt over gjeldane planer, førstegongsbehandla planforslag og varsla planarbeid.
Mer informasjon om korleis du brukar planbasen finn du her.

Bestilling av kartdata
Du kan bestille kartdata til planområdet ved å kontakta kommunen på mail teknisk@ha.kommune.no. 
Hugs å send med ei avgrensing av ønska kartdata og fakturaadresse.

Fann du det du leita etter?