Viktig informasjon om koronavirus

Årshjul for samarbeid mellom barnehagar og barneskular på Nærbø

 

 
Tid Kva Deltakarar Ansvar
August Møte mellom administrasjonen og representantar for bygdene.  Barnehage- og skulesjef, representant rektor/styrar frå kvar bygd.  Opplæring og kultur  
September Barnehagane sender lister til skulane over barna som skal begynne på skule neste år, frist 15. september.    Styrar
Oktober-november Barnehagar og skular i kvar krins har minimum eitt felles møte før ein startar opp med skuleklubbane. Gjensidig utveksling av planar, arbeidsformer og forventningar kring tilbodet til 5-åringane.  Styrar og rektor

Rektor

Nærbø: Høyland skule

Januar Storsamling med fagleg påfyll i overgangsarbeidet.  Pedagogiske leiarar og kontaktlærarar.   Opplæring og kultur
Januar-juni Skulen skal gjennomføre minimum 4 skuleklubbar. Barnehagen har ansvar for at barna møter.  Barn og personale i barnehagen.  Styrar/rektor
Januar-juni Møte for å drøfte barn som treng ekstra tilrettelegging.  Foreldre, skule, barnehage, PPT?

Styrar

Januar-juni Foreldremøte  Foreldre/føresette, kontaktlærar  Rektor
April-mai Overgangssamtalar mellom barnehage og skule. Bruk saman om oppvekst-skjema. Rektor koordinerer tidspunkt med styrar.  Foreldre/føresette, pedagogisk leiar og kontaktlærar.  Rektor
Juni Besøksdag SFO Foreldre og barn Rektor
Juni Evalueringsmøte av årshjul og system for overgangane.  Styrar/rektor? Styrar