Viktig informasjon om koronavirus

Ordensreglement for Bø skule

Ordensreglementet skal leggje grunnlag for mest mogleg lik behandling av alle elevane på området som er viktige for dei og for skulesamfunnet sett under eitt.

Reglementet skal hjelpe til å gjere det klart kva for plikter og rettar elevane har, og skal gjere det lettare for elevane å ta ansvar for seg sjølve. Elevane skal også kunne kjenne seg trygge på at det ikkje vert gjort negative vedtak mot dei på anna grunnlag enn det som ordensreglane heimlar.

Ordensreglane skal fremme samarbeid, tryggleik, trivsel, respekt og medansvar for alle på skulen.