Barnehagevedtekter

5 Opptakskriterium løpande/supplerande opptak - prioriteringsrekkefølge

Når alle barn med rett (rett alder, busett i kommunen, søkt innan fristen) har fått tildelt plass, startar supplerande opptak etter prioriteringsrekkefølga. Lista blir jevnleg oppdatert.

5.1. Barn med prioritet

       5.1.1 Barn med prioritet Jfr § 4.1.

5.1.2. Barn av flyktningar og barn frå språklige og kulturelle minoritetar. Det vil sei søkarar som har rettigheter etter introduksjonslovgivinga og er ein del av introduksjonsordninga i Hå kommune. Etter avtale og samarbeid med flyktningeininga og opplæringssenteret i Hå blir det reservert plassar for søkarar som har denne retten.

5.2. Opptak etter alder og fødselsdato. Dei eldste barna tildeles plass først. Det blir skilt mellom ledige plassar over og under 3 år.