Skip Navigation LinksHå kommune > Administrasjon > Helse og sosial

Etat for helse- og sosialsaker


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og Lov om barnevernetjenester med tilhørende forskrifter, har forpliktende mål og innhold for etaten. Aktualisering og tilpassing skjer gjennom lokalt planarbeid, oppfølging av kommuneplanen, og etter vedtak i hovudutvalg for helse og sosial og i kommunestyret.

Etatens hovedmålsetting er å yte likeverdige helse- og sosialtjenester for alle i kommunen med vekt på:

 • Tilgang
 • Kort ventetid
 • God faglig standard
 • Service og brukermedvirkning

Viktigste fokus for å få dette til, er å:

 • Fremme økonomisk og sosial trygghet for vanskeligstilte
 • Sørge for at unge funksjonshemma får tilpasset tilbud i vanlige bomiljø
 • Styrke pleie- og omsorgstjenestene
 • Sikre helhetlig omsorgstilbud
 • Følge opp opptrappingsplan for psykisk helse
 • Legga forholdene til rette for best muglig integrering av spesielt omsorgskrevende grupper i lokalsamfunnet  
 • Skape tilbud om arbeid/sysselsetting/aktivisering, samt styrke brukermedvirkning for funksjonshemma
 • Gjennomføre ytterlegere kvalitetssikring av helsetjenestene
 • Sørge for tiltak for å redusere belastningsskader hos personalet 
Sist endret 12.07.2012
kommunalsjef, helse og sosial
Telefon :
51 79 98 02
Bunnhjørne
Login for redigering