Skip Navigation LinksHå kommune
Publisert 08.04.2014

Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 127 nøkkeltall. Barometeret lages av Kommunal Rapport. Hensikten er å gi beslutningstakere - særlig lokalpolitikere - en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunene driver.

Publisert 26.03.2014
Smedabråtet

 

Publisert 20.03.2014

Under ligg vedtatt økonomiplan 2014 - 2017 og budsjett- og forskotsvedtak 2014.

Planen er vedtatt i kommunestyret 19.12.2013.

 

Hå kommune vedtatt økonomiplan 2014 - 2017 og budsjett og forskotsvedtak 2014

Vedtatt årsbudsjett for Hå kommunekasse 2014 taldel

Publisert 17.02.2014

Er du interessert i fysisk aktivitet, friluftsliv og arbeid med mennesker?

Da kan du bidra i arbeidet med regelmessig fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Vi skal arrangere treningskontaktkurs 14. - 16. mars og 29. - 30. mars på Jæren DPS, Bryne

For nærmere opplysninger og påmelding ta kontakt med Ingvild Kristiansen, tlf 995 72 761, ingvild.kristiansen@ihelse.net

 

Gjennom kurset, som går over 33,5 timer får du solid opplæring som gir grunnleggende kompetanse til å arbeide som treningskontakt. 

Publisert 30.01.2014

Har du lyst til å bli lærling i Hå kommune? Vi søker nå etter faglig dyktige og godt motiverte lærlinger innen følgende fag:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
     
  • Helsearbeiderfaget

 

Publisert 20.01.2014
Bilete kommuneplan

Kommunestyret vedtok i møte 16. januar 2014 i medhald av plan- og bygningslova § 11-14 å leggja utkast til kommuneplan for Hå 2013 – 2028 ut til offentleg ettersyn.

Publisert 17.01.2014

Hå kommune inviterer til åpne møter i samband med at forslag til ny kommuneplan 2013 – 2028 blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommuneplanen handlar om langsiktige mål og strategiar for utviklinga av Hå kommune. Forslag til ny kommuneplan inneheld ein samfunnsdel som seier noko om korleis samfunnet, dei kommunale tenestene og kommuneorganisasjonen skal utviklast, ein areal del med føresegner som er juridisk bindande for korleis areala i kommunen skal disponerast, samt ein eigen grøntplan.

Utkast til kommuneplan for Hå 2013 – 2028 skal handsamast av kommunestyret 16. januar 2014 og blir etter dette lagt ut til høyring.  De vil i høyringsperioden ha høve til å koma med merknader til utkastet før kommunestyret tek planen opp til endeleg handsaming.

Kommunen ynskjer med dette å invitera til opne møter om planforslaget.

Tysdag 28. januar 2014 kl. 19.00 Nærbø, Samfunnshuset

Onsdag 29. januar 2014 kl. 19.00 Varhaug, Rådhuset

Måndag 3. februar 2014 kl. 19.00 Vigrestad, Misjonshuset

Tysdag 4. februar 2014 kl. 19.00 Brusand/Stokkalandsmarka, Kommunehuset

Onsdag  5. februar 2014 kl. 19.00 Ogna/Sirevåg, Ogna skule

 

Med helsing

Hå kommune

 

Mons Skrettingland

ordførar

 

 

Publisert 19.11.2013
Fv Store Ring

 

Publisert 01.11.2013
Miljørettet helsevern

 

Kommunene Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand og Time samarbeider med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger. Samarbeidet går ut på at innbyggerne får reduserte priser. Kommunene får opplysning om måleresultatene. Dette er et ledd i å få kartlagt radonforekomsten i kommunene. Målingene er enkle å foreta. Offentlige bygg og utleieboliger er pålagt å ha utført målinger innen 01.01.14. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m³.

Radon er en radioaktiv gass som kan gi helseproblemer når den forekommer i for høye konsentrasjoner i inneluft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til lungekreft. 

En målepakke for måling i to rom koster kr. 360,- inkl. porto. Dette bekostes av huseier, og kan bestilles på www.radonassistanse.no, meny Kampanje, brukernavn HELSE, passord 2011, eller tlf 954 51 488.

For mer informasjon om radon i inneluft, se Statens Stråleverns informasjonssider om radon på: http://radon.nrpa.no,  

 

Publisert 18.10.2013

UngData er ei kvalitetssikra spørjeundersøking blant elevar på ungdomsstrinnet og i vidaregåande opplæring. Undersøkinga er godt eigna som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid knytta til folkehelse og førebyggjande arbeid overfor ungdom.

 

Artikkel (1)
Ansvarlig redaktør Rådmannen i Hå
padlock